โปรแกรม OV Screen เวอร์ชั่นนี้ ถูกยกเลิกการใช้งาน

งานสารสนเทศ สสจ.นพ. กำลังดำเนินการติดตั้งและทดสอบโปรแกรมบันทึกข้อมูลการคัดกรอง OV ตัวใหม่
และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จะเชิญหน่วยบริการเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม(ใหม่) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้